להלן תנאי השימוש ומדיניות הפרטיות של אתר sk8israel.com ("האתר"). שימוש באתר כמוה כאישור שהמשתמש קראה והבין את תנאי השימוש ומדיניות הפרטיות, ושתנאי השימוש ומדיניות הפרטיות להלן מחייבים את המשתמש.

לבעלי האתר ("הבעלים") נתונה הרשות לשנות ו/או לעדכן את תנאי השימוש ומדיוניות הפרטיות מעת לעת ויעדכנו אותם באתר, כאשר שינויים אלה יכנסו לתוקפם מיד עם פרסומם באתר, ויחייבו את המשתמש.

השימוש באתר זה הינו על אחריות המשתמש בלבד. הבעלים אינם נושאים באחריות מכל סוג שהיא, מפורשת או משתמעת. הבעלים עושים מאמצים להציג מידע מדויק, אולם יתכנו טעויות או חוסר דיוק בתוכן, והמשתמש מודע לכך כי התכנים באתר מוצגים באופן כללי וייתכן שאינם מתאימים לכל משתמש. למשתמש ו/או למי מטעמו לא תהיה כל טענה, תביעה או דרישה כלפי הבעלים, כותבי התכנים, מציגי התוכן  ו/או מי מטעמם בגין תכונות האתר והתכנים המוצגים בו, היותם מלאים, נכונים, חוקיים או מדויקים.

הבעלים אינם מתחייבים כי האתר נקי מפגמים ו/או שגיאות, וירוסים או רכיבים מזיקים אחרים ואינם אחראים להפרה של זכויות צדדים שלישיים. כמו כן הבעלים אינם מתחייבים שהאתר לא יופרע, יתקיים בבטחה, ללא טעויות ויהיה חסין מפני גישה בלתי מורשית.

דיוור והודעות

עם כניסה לאתר ולחיצה על בקשה לקבלת ניוזלטר, יחשב המשתמש כמי שמעוניין לקבל הודעות ועדכונים מטעם האתר ההודעות ימסרו על ידי דיוור ישיר באמצעים השונים לרבות, הודעות דואר אלקטרוני והודעות SMS.

משתמש אשר יבקש לגרוע את שמו מרשימת הדיוור (מכל סוג שהוא), יודיע על כך, ע”י שליחת מייל לכתובת [email protected] או במסגרת מענה לכל אחת מהודעות הדואר האלקטרוני שיתקבלו על ידו בעתיד.

שינויים במדיניות הפרטיות

הבעלים רשאים לערוך, לשנות מעת לעת את מדיניות הפרטיות באתר, ויפרסמו על כך הודעה באתר.

שימוש במידע

במסגרת השימוש בתכנים שונים באתר, יתכן ויתבקש המשתמשים לספק פרטים אישיים כגון שם, כתובת ודואר אלקטרוני. גולש שיקליד את פרטיו כאמור, נותן בזאת את הסכמתו להיכלל במאגר המידע שמנהל האתר בהתאם לחוק הגנת הפרטיות, התשמ”א – 1981.

כמו כן, במהלך השימוש באתר יתכן ויאסף מידע אודות המשתמש, הרגלי גלישתו באתר, שירותים ומוצרים שנרכשו על ידו באתר, הצעות ושירותים, פרסומות ונושאי עניין שלו, עמודי מידע בהם ביקר, רישום לשירותים מיוחדים המצריכים רישום, הצעות ושירותים שעניינו אותו, אמצעי התשלום בהם נעשה שימוש על ידי המשתמש בהקשר ישיר או עקיף עם האתר ועוד. המשתמש אינו חייב למסור כל מידע ולגלוש באתר ולאפשר איסוף נתונים אודותיו אולם בעצם גלישתו באתר הינו מסכים לאסוף המידע בכפוף לשימוש בו לפי הוראות כל דין. יתכן כי לגבי שירותים מסוימים לא יוכל לגלוש באתר ולהנות משירותים אלה ללא העברת מידע. מערכת האתר שומרת מקצת מן המידע במאגריה ועושה בהם שימוש בכפוף לתנאי מדיניות הפרטיות ואו פי הוראות כל דין. זאת לצורך מטרות אלה ואחרות ולצורך שימוש המשתמש בשירותים ותכנים שונים המוצעים באתר, לצורך שיפור, תפעול ופיתוח האתר לרבות לצורך ניתוח הרגלי צפייה וגלישה שיאפשרו למפעילי האתר לשפר את תכניות ומבנהו של האתר לנוחיות ושימושיות הגולש, ועל מנת להציע לו הצעות, מידע ושירותים מותאמים אישית לצרכיו והעדפותיו או המותאמים לקבוצות עניין העושות שימוש באתר. לרוב, ניתוח המידע הינו סטטיסטי ואינו מזהה את הגולש באופן אישי.

לצורך פרסום מידע, צריכת שירותים באתר כולל פרסום מודעות באזורים המוקדשים לכך באופן ייעודי.

לצורך התאמה אישית של מודעות פרסומיות שיוצגו למשתמש בעת גלישתו באתר, המותאמות לתחומי העניין הספציפיים של המשתמש. מידע זה לרבות פרטים שתשאיר באופן פעיל באתר, יכול וייאסף על ידי הבעלים או על ידי המפרסמים באתר בדרכים שונות לצורך פנייה אישית אל המשתמש לצורך פרסום או במקרי הצורך או בהתאם לנדרש על פי כל דין או במקרה ותופר מי מהוראות הסכם השימוש באתר או מדיניות הפרטיות או כל תנאי אחר המצוין באתר באשר למידע או שירות בו השתמשת או במקרה מחלוקת עם המשתמש. לצורך איסוף מידע כללי או פרטני ואו ניתוח ומסירת מידע סטטיסטי שיימסר לצדדים שלישיים, לרבות מפרסמים אולם באופן שלא יזהה את המשתמש באופן אישי.

לצורך מטרות אחרות שיפורטו במדיניות פרטיות זו או בתנאי שימוש אחרים באתר שיעודכנו מעת לעת.

מערכת האתר מתחייבת לנהוג במידע שנאסף אודות המשתמשים בהתאם ובכפוף למגבלות כל דין.

עוגיות – Cookies

לשם פעילותו, לרבות לצורך איסופו של מידע לגבי השימוש של המשתמש באתר, לצורך בדיקת זהותו של המשתמש בשירות או מידע באתר, על מנת לאפשר למשתמש שימוש נוח וקל יותר באתר, על מנת לנתח ולהתאים באופן ייחודי את האתר לצרכי והעדפות המשתמש ולשם פעילות אבטחת מידע, האתר עושה ואו יעשה שימוש ב-”עוגיות .(Cookies)“

עוגיות (Cookies) הינן קבצי טקסט קטנים אשר מאוחסנים על ידי שרתי האתר באמצעות הדפדפן על הכונן הקשיח של המחשב בו נעשה שימוש. העוגיות אינן מכילות מידע שמזהה את המשתמש באופן אישי אולם הן כוללות מידע ובו נתונים על פעילותו באתר במגוון היבטים רחב. המשתמש רשאי לבחור, באמצעות שינוי הגדרות הדפדפן בו הינו משתמש, לסרב לקבל ולשמור עוגיות אלה. השימוש בעוגיות מאפשר לאתר לספק למשתמש שירות מהיר ויעיל וכן מאפשר איסוף נתונים סטטיסטיים אודות השימוש באתר, ויחסוך מהמשתמש את הצורך להזין את פרטיו האישיים בכל פעם בעתיד.

חוק הגנת הפרטיות

על-פי חוק הגנת הפרטיות, התשמ”א – 1981 המשתמש רשאי לעיין במידע, כשמידע זה מוחזק במאגר מידע כהגדרתו בחוק. המידע הנאסף אודותיו על ידי הבעלים, כפוף לחוק זה ולפיכך לכל זכויות ודרישות הגולש וכל מאן דבעי, בהתאם לכל דין.

סודיות

בכפוף לתנאים ולהוראות המפורטים במדיניות שלנו בנושא פרטיות, כל תקשורת או חומר שהמשתמש יעביר לאתר, או יפרסם באתר, בדואר אלקטרוני או בדרך אחרת, לרבות, בין השאר, נתונים, שאלות, הערות, הצעות וכדומה, הם בבחינת מידע לא קנייני ולא סודי וכך הבעלים ינהגו בהם. האתר ו/או מי מהצדדים הקשורים אליו רשאים להשתמש במידע או חומרים אלה, לכל מטרה, לרבות, בין השאר, לצורך העתקתו, גילויו, העברתו, פרסומו, שידורו ופרסום נוסף שלו. זאת ועוד, האתר והצדדים הקשורים אליו, חופשיים להשתמש בכל הרעיונות, המושגים, הידע או הטכניקות אשר יהוו חלק מכל מידע או חומר שיישלח לאתר מכל סיבה.

העדר אחריות

השימוש של המשתמש באתר הוא על אחריותו בלבד. בשום מקרה האתר או צד אחר המעורב ביצירת האתר, הפקתו או הספקתו לא יהיה אחראי לכל נזק, מכל סוג שהוא, לרבות אך מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל, נזקים ישירים, אגביים, תוצאתיים, עקיפים או עונשיים, או נזקים הנובעים מאובדן רווחים, אובדן נתונים או הפרעה למהלך העסקים ואשר נובעים מהגישה של המשתמש, שימוש באתר או חוסר יכולת לגשת לאתר או להשתמש בו. הגבלת אחריות זו חלה גם על כל נזק או וירוס אשר עלולים לפגוע בציוד המחשבים של המשתמש.

הבעלים אינם ערבים ואינם מתחייבים שהקבצים הזמינים להורדה מאתר זה יהיו חופשיים מזיהום בווירוסים, תולעים, סוסים טרויאניים או קוד אחר שיש לו תכונות פוגעניות או הרסניות.

מבלי לגרוע מהאמור לעיל, האתר וכל צד המעורב ביצירת האתר, הפקתו או הספקתו, אינו נושא בכל אחריות ביחס לתכנים המופיעים באתר, לרבות אך מבלי לגרוע מכלליות האמור, כתבות, תמונות, מאמרים, סקירות, נתונים, ידיעות, עצות, הערכות, הנחיות ו/או כל מידע אחר בכל פורמט שהוא אשר יועמד לרשות הגולש באתר בכל אמצעי שהוא, הקיים כיום או יהיה קיים בעתיד, בין אם תכנים אלה בבעלות האתר ו/או מפעיליו ובין אם הם בבעלות צד שלישי כלשהו, מהימנותם, תוכנם, דיוקם, אמינותם, זמינותם והשפעתם על המשתמשים באתר ו/או כל צד שלישי הנחשף לתכני האתר בכל דרך אחרת. מובהר כי כל התכנים ו/או השירותים המופיעים באתר זה מובאים “כמות שהם” (as-is) ובכפוף להסתייגויות של הוראות כל דין המורות אחרת, אין האתר ו/או מפעיליו אחראיים, בכל צורה שהיא, במפורש או מכללא, לגבי תכני האתר והפעולות אשר הגישה אליהם מתאפשרת באמצעות הגישה לאתר, שירותים שהגישה אליהם מתאפשרת באמצעות גישה לאתר, לרבות בין השאר, אחריות לאיכות, להתאמה למטרה מסוימת או לאי הפרה ו/או לנזק אשר נגרם או עלול להיגרם בשל פגם ו/או תקלה בתוכנה המפעילה את  האתר או את הגישה לאתר.

התנאים מנוסחים בלשון זכר מטעמי נוחות בלבד אך הם פונים ומחייבים את כלל הגולשים ללא הבדל מין.